پایگاه اطلاع رسانی دام طیور آبزیان آخرین نظرات بازدید کنندگان شرکت کشت و دامداری خرید و فروش خوراک و علوفه را در جهت تامین علوفه مورد نیاز صنایع دام و طیور کشور علوفه آبکشت به دلیل تازه و سبز بودن بر پایه خشک در دستگاه گوارش دام جذب خواهد شد در حالیکه در مورد علوفه خشک تنها جذب اتفاق می افتد خرید...